บุคลากร
สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย

โทรศัพท์ 044-491-216 โทรสาร 044-491-092
 

เกษตรอำเภอโชคชัย

- ควบคุมกำกับและบริหารงาน/
โครงการ ส่งเสริมการเกษตร ให้เป็นไปตามนโยบาย ของรัฐบาล
- ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน

โทร. 084-478-9096

 

 

 
 

รับผิดชอบงาน
- สารบรรณ
- การเงินและบัญชี
- พัสดุ, ครุภัณฑ์
- สวัสดิการ

โทร. 081-781-4555, 081-879-8454

รับผิดชอบงาน
- สารบรรณ
- บันทึกข้อมูล
- รับ-ส่ง หนังสือราชการ
- ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็คทรอนิค

โทร. 081-789-6542

รับผิดชอบงาน
- ดูแลความสะอาด ทั้งภายในและภายนอก สำนักงานฯ
- บำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณรอบสำนักงานฯ

โทร. 084-829-1530

 

 

 
 

รับผิดชอบงาน
- ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
- ข้อมูลสภาวะการผลิตพืช
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
- PMQA

ตำบลท่าเยี่ยม
โทร. 085-492-9665

รับผิดชอบงาน
- ภัยธรรมชาติ
- ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
- ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม
- การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรม

ตำบลทุ่งอรุณ
โทร. 081-967-7609

รับผิดชอบงาน
- ประชาสัมพันธ์
- ทะเบียนเกษตรกร
- ชลประทาน, แหล่งน้ำ
- พืชฤดูแล้ง

ตำบลกระโทก
โทร. 081-282-7053

 

 

 
 

รับผิดชอบงาน
- ข้าว
- มันสำปะหลัง
- พืชไร่
- ไร่นาสวนผสม
- GAP

ตำบลโชคชัย, ท่าลาดขาว
โทร. 086-582-1866

รับผิดชอบงาน
- พืชสวน
- ไม้ผล-ไม้ยืนต้น
- ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน
- พืชผัก
- ไม้ดอก ไม้ประดับ
ตำบลละลมใหม่พัฒนา
โทร. 080-737-7169

 

 

 
 

รับผิดชอบงาน
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
- วิสาหกิจชุมชน
- ศูนย์ข้าวชุมชนฯ

ตำบลด่านเกวียน
โทร. 081-999-1765

รับผิดชอบงาน
- ยุวเกษตรกร
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร
- เกษตรกรรุ่นใหม่
- ประกวดและแข่งขัน
- ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
ตำบลท่าอ่าง
โทร. 081-421-1204

 

 

 
 

รับผิดชอบงาน
- อารักขาพืช
- ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย
- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

ตำบลพลับพลา
โทร. 086-377-4187

รับผิดชอบงาน
- ปศุสัตว์
- ประมง
- ดินและปุ๋ย

ตำบลท่าจะหลุง
โทร. 086-261-6897

     


กลับหน้าหลัก
###