- งบประมาณ โครงการประจำปี

- ตัวชี้วัด ประเมินผลงาน

- จัดซื้อ จัดจ้าง

- การเงิน

- พัสดุ ครุภัณฑ์

- ใบรับรองเงินเดือน

- ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

- ข้อมูลสภาวะการผลิตพืช

- ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

- การบริหารจัดการภาครัฐ - PMQA

- การจัดการองค์ความรู้ - KM

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม - GPP

- ทะเบียนเกษตรกร

- ข้าว

- มันสำปะหลัง

- ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน

- ไร่นาสวนผสม

- พืชผัก

- ไม้ดอก ไม้ประดับ

- ดินและปุ๋ย

- ศูนย์ฯ ข้าวชุมชน

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

- กลุ่มยุวเกษตรกร

- เกษตรกรรุ่นใหม่

- วิสาหกิจชุมชน

- การประกวดบุคคล สถาบันเกษตรกร

- การช่วยเหลือเกษตรกรและ
ผู้ยากจน (อชก.)

- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

- แปลงพยากรณ์พืช

- อาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

- รายงาน ศ.02

- รายงานการประชุม

- GFMIS

- ระบบสารสนเทศข้อมูล
สถาบันเกษตรกร

- ระบบฐานข้อมูลเกษตกร (กสก.)

 

ข้อมูลอำเภอโชคชัย วิสัยทัศน์/พันธกิจ บุคลากร ติดต่อเรา

@ ดินด่านเกวียนเลิศล้ำ ประติมากรรมทองเหลืองบ้านบิง โบราณสถานยอดยิ่งปรางค์พะโค เคี้ยวหมากคำโตปูนแดงบ้านกอก อร่อยไม่หยอกหมี่กระโทก ด่านกระโทกคือชื่อดั้งเดิม @  

ข่าวประชาสัมพันธ์
#เกษตรอำเภอโชคชัย : เตือนให้เกษตรกรระวังการระบาดของโรคข้าว หลังน้ำลด   
#เกษตรอำเภอโชคชัย : เตือนเกษตรกรให้ระวังหอยเชอรี่กัดกินต้นข้าว  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ย้อนหลัง...

ภาพกิจกรรม


เดือน มกราคม 2557
นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ออกติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร และร่วมดำเนินการสุ่มวัดผลผลิตมันสำปะหลัง
ในพื้นที่อำเภอโชคชัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ณ บ้านดะแลง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
###


คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจให้คะแนนการประกวดกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ปี 2557 ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
###


นางสาวนฤมล แจ้งไธสงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายขวัญชัย นุชจังหรีด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย ออกพื้นที่ติดตามกิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู่สู่วิถีพอเพียง
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ บ้านดอนพราหมณ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
###


ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ (จังหวัดเคลื่อนที่) โดยมีนายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี นายอำเภอโชคชัย นายทวี จงปัตนา เกษตรอำเภอโชคชัย   เจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย, หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ ให้การต้อนรับและร่วมให้บริการแก่ประชาชน เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

###

เดือน ธันวาคม 2556


นายสะวิก เงินโคกกรวด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย
พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ และ อกม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๕ นครราชสีมา ได้ทำการสุ่มวัดผลผลิตข้าวนาปี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หมู่ที่ ๙ บ้านบึงไทย ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
###


สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย ออกบริการเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอโชคชัย
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ณ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
###


นายทวี จงปัตนา เกษตรอำเภอโชคชัย นายทินกฤต อินทแพทย์ ปศุสัตว์อำเภอโชคชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย ตรวจเยี่ยม ให้คำปรึกษาและให้ความรู้ แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ หมู่ ๑ บ้านละลม มีสมาชิกกลุ่ม ๓๐ ราย บนเนื้อที่กว่า ๒๐ ไร่
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ หมู่ที่ ๑ บ้านละลม ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
###


สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) ส่วนอำเภอโชคชัย
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน
 จำนวน ๑ ราย เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

###


นายทวี จงปัตนา เกษตรอำเภอโชคชัย เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)ประจำเดือน
โดยมี อกม.จำนวน ๑๒๘ ราย จาก ๑๐ ตำบล ๑๒๘ หมู่บ้าน ของอำเภอโชคชัย และได้มีการทำบุญเลี้ยงพระ และเจิมป้ายศูนย์บริการเกษตรกร สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัยด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย
อำเภอโชคชัย
 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
###


นายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แก่เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ในสายที่ ๒      ได้แก่ อำเภอเมือง,เฉลิมพระเกียรติ,ปักธงชัย,วังน้ำเขียว,หนองบุญมาก,โชคชัย,ครบุรีและเสิงสาง) เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมโรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
###


คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัยและคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเยี่ยม
โดยมีนายจารึก กมลอินทร์ ประธานศูนย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓๕ คน
เข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ในการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชน
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
###

 

+++ ข่าว/ภาพกิจกรรม ย้อนหลัง... คลิ๊ก +++

 

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2557
 
 
 
 

จัดทำโดย : นายสสิทร์ ทับทิมธงไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ภาพ/ข้อมูลโดย : นายขวัญชัย นุชจังหรีด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา