- งบประมาณ โครงการประจำปี

- ตัวชี้วัด ประเมินผลงาน

- จัดซื้อ จัดจ้าง

- การเงิน

- พัสดุ ครุภัณฑ์

- ใบรับรองเงินเดือน

- ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

- ข้อมูลสภาวะการผลิตพืช

- ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

- การบริหารจัดการภาครัฐ - PMQA

- การจัดการองค์ความรู้ - KM

- ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม - GPP

- ทะเบียนเกษตรกร

- ข้าว

- มันสำปะหลัง

- ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน

- ไร่นาสวนผสม

- พืชผัก

- ไม้ดอก ไม้ประดับ

- ดินและปุ๋ย

- ศูนย์ฯ ข้าวชุมชน

- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

- กลุ่มยุวเกษตรกร

- เกษตรกรรุ่นใหม่

- วิสาหกิจชุมชน

- การประกวดบุคคล สถาบันเกษตรกร

- การช่วยเหลือเกษตรกรและ
ผู้ยากจน (อชก.)

- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

- แปลงพยากรณ์พืช

- อาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

- รายงาน ศ.02

- รายงานการประชุม

- GFMIS

- ระบบสารสนเทศข้อมูล
สถาบันเกษตรกร

- ระบบฐานข้อมูลเกษตกร (กสก.)

 

ข้อมูลอำเภอโชคชัย วิสัยทัศน์/พันธกิจ บุคลากร ติดต่อเรา

@ ดินด่านเกวียนเลิศล้ำ ประติมากรรมทองเหลืองบ้านบิง โบราณสถานยอดยิ่งปรางค์พะโค เคี้ยวหมากคำโตปูนแดงบ้านกอก อร่อยไม่หยอกหมี่กระโทก ด่านกระโทกคือชื่อดั้งเดิม @  

ภาพกิจกรรม ย้อนหลัง

เดือน พฤศจิกายน 2556


สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย ออกบริการเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอโชคชัย
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ บ้านดะแลง ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
###


นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี นายอำเภอโชคชัย ประธานในการประชุม การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ของอำเภอโชคชัย โดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหาย ๑๐ ตำบล พื้นที่ ๒๐,๐๐๓.๗๕ ไร่ เกษตรกรจำนวน ๒,๑๒๔ ราย
(ข้าว ,พืชไร่ พืชสวนและอื่นๆ) ซึ่งมีคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมพิจารณา
ณ ห้องประชุมอำเภอโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
###นายทวี จงปัตนา เกษตรอำเภอโชคชัย และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย
ตรวจเยี่ยมกิจกรรมแปลงเรียนรู้ "การปลูกมะนาวไร้เมล็ด" ของเกษตรกรใหม่
ตามโครงกรสร้างและพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ ปี 2555
เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2556 ณ หมู่ที่6ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
###


นายบุญถิ่น เดชสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สนง.เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมแปลงลดต้นทุนการผลิตข้าว โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล
โดยจังหวัดสนับสนุนปัจจัยการผลิต เป็นจุลินทรีย์ชนิดผง (จามิน่า พลัส)
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเยี่ยม ม.1 ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
###


สำนักงานเกษตรอาเภอโชคชัย ร่วมประชุมหารือแนวทางผลักดันนโยบายรัฐบาลเปลี่ยนพื้นที่นาดอนมาปลูกอ้อย โดยมีเกษตรอาเภอครบุรี,เสิงสาง,ปักธงชัยและโชคชัย และเจ้าหน้าที่จากโรงงานน้าตาลครบุรี
ณ ห้องประชุมโรงงานน้าตาลครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
###


เมื่อ 14 พ.ย. 56 สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับอบต.ทุ่งอรุณ ดำเนินการมอบใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี2556/57 รอบที่1 ให้เกษตรกรเขตพื้นที่ ต.ทุ่งอรุณ
จำนวน 15 หมู่บ้าน เกษตรกร 904 ราย พื้นที่กว่า 14,200ไร่ ณ หอประชุมอบต.ทุ่งอรุณ
###

เดือน ตุลาคม 2556

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้นายอาทร จันทวิมล รองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีอัญเชิญถุงยังชีพพระราชทาน โดยดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.นครราชสีมาและหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ประสบภัย
จำนวน 1,000 ชุด เมื่อ 29 ต.ค. 2556 ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา... รายละเอียด
###

สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน โดยนายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี นายอำเภอโชคชัย เป็นประธาน อำเภอโชคชัยได้รับประกาศเขตภัยพิบัติฯ
จำนวน 10 ตำบล 128 หมู่บ้าน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 25,000 ไร่ มีผู้เข้าร่วมประชุม 250 คน
เมื่อ 28 ต.ค.56 ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย... รายละเอียด
###

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบถุงยังชีพ และยารักษาโรคพื้นฐาน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านปรางค์พะโค ตำบลกระโทก และ หมู่ที่ ๑ บ้านไร่ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุก พร้อมรับประทาน แก่ชาวบ้านและเกษตรกรที่ประสบภัยด้วย เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
... รายละเอียด
###

นางสมจิตร ทองอิสาณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเยี่ยมและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จังหวัดนครราชสีมา ประชุมประจำเดือนและจัดสาธิตการจัดการศัตรูพืช การดูแลแปลงข้าว ฯลฯ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านท่าเยี่ยม  ต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ... รายละเอียด
###

นายโชติพัฒน์ สิชฌรังษี นายอำเภอโชคชัย มอบโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
แก่ เกษตรกรจากตำบลท่าลาดขาว และรางวัลชมเชยระดับจังหวัด ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดข้าวชุมชน
แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลท่าเยี่ยม เมื่อ 2 ตุลาคม 2556 ณ หอประชุมอำเภอโชคชัย... รายละเอียด
###

 

 

จัดทำโดย : นายสสิทร์ ทับทิมธงไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ปรับปรุงข้อมูลโดย : งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา