เกษตรโชคชัยนำร่องโดยเกษตรจังหวัดนครราชสีมา นำสาธิตต้นแบบการทำลายแปลงมันสำปะหลังใบด่าง


วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายวรกร เปรื่องค้า หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับนายสุรพล ชมภู เกษตรอำเภอโชคชัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโชคชัย ลงพื้นที่บ้านท่าอ่าง หมู่ 6 ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย เพื่อทำลายแปลงมันสำปะหลังที่เป็นโรคไวรัสใบด่าง โดยการใช้รถแทรกเตอร์ติดจอบหมุนปั่นทำลาย จำนวน 2 รอบ ซึ่งเป็นการสาธิตทำลายแปลงมันสำปะหลังที่เกิดโรคใบด่าง อายุ 4 เดือน โดยวิธีนี้จะเป็นการช่วยลดขั้นตอน แรงงาน ประหยัดเวลา เกษตรกรต้องมีการเก็บเศษต้นมันสำปะหลังทิ้งหรือทำลายนอกแปลง และมีการติดตามว่าจะมีการงอกอีกหรือไม่ใน 1 เดือน ในการนี้เกษตรกรเจ้าของแปลงจะปรับเปลี่ยนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทน เพื่อตัดวงจรโรคและสร้างรายได้ในระยะสั้น